1.OPĆI UVJETI

1.1 Opći uvjeti, Ponuda i Program sastavni su dio Ugovora koji putnička agencija SMISAO ŽIVOTA (u nastavku: organizator) sklapa s ugovarateljem putovanja (u nastavku: putnik). Svi detalji i posebni uvjeti putovanja nalaze se u Programu koji se izdaje za svako pojedino putovanje. Ako se uvjeti pojedinog Programa razlikuju od Općih uvjeta vrijede uvjeti navedeni u Programu pojedinog putovanja.

2. PREDMET UGOVORA I STRANKE

2.1 Ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze organizatora i putnika koji u svoje ime ili u ime treće osobe sklapa ugovor o putovanju.
2.2 Organizator je hrvatska putnička agencija s ishođenim rješenjem nadležnog državnog tijela za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga.
2.3 Ugovaratelj je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime ili u ime treće osobe za koju sklapa ugovor.
2.4 Ugovor o organiziranju putovanja smatra se obvezujućim nakon što ga potpišu ugovorne strane, te nakon što je putnik uplatio punu cijenu za putovanje ili je osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.
2.5 Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor može to učiniti i na obilježenom mjestu na internetu, označavajući potvrdom svoju suglasnost. Ugovor ima pravne učinke kada putnik uplati organizatoru dogovoreni dio cijene i dokumentacijom potvrdi sigurnost uplate preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.

3. OBVEZE ORGANIZATORA

3.1 U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima organizator je dužan putniku pružiti sve usluge koje imaju „sadržaj i svojstva predviđene ugovorom„ te brižljivo paziti na prava i interese putnika, u skladu s poslovnim običajima ove djelatnosti.
3.2 Organizator za svako pojedino putovanje priprema Program putovanja u tiskanom i elektroničkom obliku na svojoj internet stranici u kojem daje sve informacije potrebne za određeno putovanje.
3.3 Ako organizator prije putovanja bitnije izmijeni program, smještaj ili cijenu dužan je odmah
obavijestiti putnika u pisanom obliku. Ako putnik ne prihvati izmjene, tj. ako u roku od dva dana nakon primitka promijenjenog ugovora odbije izmjene tada se ugovor raskida, a organizator je dužan vratiti iznos koji je primio za putovanje. Ukoliko putnik prihvati zamjenski aranžman, a ovaj je jeftiniji od prije ugovorenog, tada je organizator dužan vratiti dio iznosa, do cijene novog aranžmana. Ukoliko je aranžman skuplji tada to ide na trošak organizatora.
3.4 Ako organizator putovanja izmijeni ugovor, na način koji nije predvidio Zakon, a ne postoje izvanredne okolnosti, koje on nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, obavezan je vratiti uplaćena sredstva putniku i nadoknaditi mu štetu, najviše u vrijednosti još jednog takvog aranžmana.
3.5 Ako organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio usluga, ili ako ocijeni da neće biti u stanju realizirati veći dio programa, dužan je, o svom trošku, izvršiti promjene programa i obeštetiti putnika za razliku između ugovorenih i pruženih usluga.
3.6 Ako se promjene ne mogu izvršiti na odgovarajući način, ili ih putnik zbog opravdanih razloga ne prihvati, organizator mu je dužan omogućiti povratak odgovarajućim prijevoznim sredstvom u mjesto polaska, ili neko drugo mjesto koje putnik prihvati. Organizator treba nadoknaditi putniku štetu koju je ovaj zbog toga pretrpio.
3.7 Organizator se obvezuje, u skladu sa Zakonom, čuvati kao tajnu sve podatke koje je saznao o putniku, i ne koristiti ih nikada, osim u Zakonom propisanim uvjetima. Potpisom na ugovor o putovanju putnik prihvaća i ovaj uvjet.

4. OBVEZE PUTNIKA

4.1 Ugovaratelj je dužan platiti organizatoru putovanja ugovorenu cijenu za putovanje u skladu sa Uvjetima putovanja. Pri sklapanju ugovora dužan je platiti 1/3 cijene, a ostatak najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Dogovorno je moguća i neka druga dinamika plaćanja.
4.2 Putnik je dužan na zahtjev organizatora putovanja pravodobno dostaviti sve dokumente potrebne za organiziranje putovanja te se brinuti da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima država u kojima se boravi ili kroz koje se prolazi.
4.3 Putnik odgovara za štetu koju prouzroči neispunjenjem navedenih obveza.

5. CIJENE

5.1 Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja, a vrijede od dana objavljivanja programa. Cijena se odnosi na sve ono što je u programu navedeno pod izrazom „cijena uključuje“. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koji će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge.
5.2 Organizator može do 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva, ili do promjene u tarifama prijevoznika, ili hotelijera, različitim pristojbama i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem, u roku od dva dana od primljene obavijesti, javiti organizatoru.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

6.1 Hoteli, apartmani ili drugi objekti u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti od države do države i nisu usporedivi.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA

7.1 Putnik može u svakom trenutku otkazati ovaj ugovor, a organizator u tom slučaju ima
pravo na naknadu koja se određuje prema vremenu preostalom do početka putovanja,
kako slijedi:
– do 30 dana prije polaska – 10% cijene Putovanja, a najmanje 50,00 kuna;
– 29 – 22 dana prije polaska – 30% cijene Putovanja;
– 21 – 15 dana prije polaska – 50% cijene Putovanja;
– 14 – 8 dana prije polaska – 80% cijene Putovanja;
– 7 – 0 dana prije polaska – 100% cijene Putovanja;
– nakon polaska – 100% cijene Putovanja..
7.2 U slučaju da putnik nije mogao izbjeći ili ukloniti okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, bile opravdan razlog da ne sklopi ugovor, organizator ima pravo samo na naknadu osnovnih troškova.
7.3 Putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa u slučaju prekida započetog putovanja, osim u slučaju koji je opisan u prethodnoj točki.

8. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ PUTOVANJA

8.1 Organizator može otkazati putovanje ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme objave i prodaje programa bile razlogom da se program ne objavi, odnosno da se ne sklapa ugovor s putnikom. Ovdje se prvenstveno misli na: rat, nemire, štrajkove, terorističke akcije, sanitarne poremećaje, elementarne nepogode i slične okolnosti na koje organizator putovanja nikako ne može utjecati.
8.2 Organizator može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. U programu svakog putovanja naveden je minimalni broj putnika za ostvarenje putovanja. U dotičnom slučaju organizator će najmanje 5 dana prije početka putovanja pismenim putem obavijestiti putnika o otkazu dotičnog putovanja te vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja.

9. ZDRAVSTVENI PROPISI

9.1 Putnik treba obavijestiti organizatora o posebnim osobnim potrebama u pogledu zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U svakom programu za pojedino putovanje navedena su pravila koja se tiču zdravstvenih propisa zemlje koju se posjećuje. Ponegdje je obavezno cijepljenje i nabavka odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

10.1 Ako putnik za vrijeme putovanja istakne svoj prigovor zbog neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, predstavnik organizatora putovanja mora učiniti sve što je u njegovoj moći da riješi prigovor. Bilo bi dobro, ako je moguće, pribaviti i pismenu potvrdu da je izrazio prigovor. Ako se prigovor ne riješi na zadovoljavajući način, što prije, a najkasnije u roku od 8 dana po završetku putovanja, neka izrazi pismeni prigovor i potvrdu organizatoru putovanja. Prigovor se podnosi pojedinačno. Organizator putovanja dužan je odgovoriti na prigovor o u roku od 14 dana po primitku istog. Dok organizator putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, a posebno od davanja informacija u medije.

11. NADLEŽNOST SUDA

11.1 Na ugovorni odnos primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.
11.2 U slučaju spora mjerodavan je sud u Donjoj Stubici.